Zarządzenie Nr 508 / 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 październik 2014 roku.

Zarządzenie Nr   508 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia  30 października 2014 roku.

w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.


                         Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2014 r. , poz.518 ze  zmianami./oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr XXXIX /246 /2014 z dnia 29-10-2014 r.

zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznacza się do zbycia  w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną :
- lokal mieszkalny nr 4 z pomieszczeniami przynależnymi i częścią gruntu , położonego w Łasinie ul Tysiąclecia 1C, gmina Łasin  , oznaczonej ewidencyjnie   jako działka nr 628/6  dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KWTO1U/00034123/6, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .
§ 2

 Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 594 ze zm.).

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (31 października 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (31 października 2014, 14:41:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391