Zarządzenie Nr 509/ 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr  509/ 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia  30 października  2014 roku.

w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości i udzielenie bonifikaty ,stanowiącej mienie komunalne.


                         Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2014 r. , poz.518 ze  zmianami./oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr XXXIX /247 /2014 z dnia 29-10-2014 r.

zarządzamco następuje :

§ 1

1.  Przeznacza się do zbycia  w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,1253 ha położonej w Łasinie, przy ulicy Cichej 2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 158/1, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00028669/0, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .
2.  Nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” z siedzibą w Łasinie przy ul. Wyszyńskiego 1, posiadającej status organizacji pożytku publicznego, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji   i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000030411 z przeznaczeniem  prowadzoną prze Fundację  działalność pożytku publicznego.
3.  Udziela się  bonifikaty w wysokości 99 % od ceny nieruchomości opisanej w § 1, jeżeli będzie ona sprzedawana na rzecz Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” z siedzibą w Łasinie przy ul. Wyszyńskiego 1, z przeznaczeniem na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
                  
§ 2

 Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 594 ze zm.).

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (31 października 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (31 października 2014, 14:43:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503