Zarządzenie Nr 13/ 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 09 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 09 stycznia 2015 r.


w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .

Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2014 r. , poz.518 ze  zmianami./oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr V/16/2014 z dnia 30-12-2014 r.


zarządzam, co następuje :

§ 1.Przeznacza się do zbycia  w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną :
- lokal mieszkalny nr 2 z pomieszczeniami przynależnymi i częścią gruntu , położonego w Jakubkowie 24, gmina Łasin  , oznaczonej ewidencyjnie   jako działka nr 4/1 i 84/1 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KWTO1U/00021223/3 i KWTO1U/00007518/4, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.).

§ 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobylski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (20 stycznia 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (21 stycznia 2015, 09:15:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 749