Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art.25 ust 1i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2014 r ., poz.518 z późn. zm./,oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr V/18/2014 z dnia 30-12-2014 r.
zarządzam
co następuje :

§ 1. Przeznacza się do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w Wydrznie gm. Łasin o pow. 0,5205 ha , oznaczonej ewidencji jako działka nr 113/31 (grunty orne, pastwiska ) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00027818/3, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .Ustanowić służebność drogi przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki nr 113/3 pasem 4 m wzdłuż działki 113/21.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.).
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobylski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy (13 lutego 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 lutego 2015, 07:35:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501