Zarządzenie Nr 68 /2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  68 /2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .

      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2014 r. , poz.518 ze  zmianami./oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr V/16/2014 z dnia 30-12-2014 r.
zarządzam, co następuje :
§ 1.
Przeznacza się do zbycia  w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną :
- lokal mieszkalny nr 8 z pomieszczeniami przynależnymi i częścią gruntu , położonego w Plesewie 58, gmina Łasin  , oznaczonej ewidencyjnie   jako działka nr  60/5 i 60/6 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KWTO1U/00026938/3 i KWTO1U/000026939/0, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .
§ 2.
Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.).
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobylski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (2 kwietnia 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (2 kwietnia 2015, 15:08:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475