Zarządzenie Nr 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr  70/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .

      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2014 r. , poz.518 ze  zmianami./oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr V/16/2014 z dnia 30-12-2014 r.

zarządzam, co następuje :

§ 1.
Przeznacza się do zbycia  w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną :
- lokal mieszkalny nr 2 z pomieszczeniami przynależnymi i częścią gruntu , położonego w Łasinie ul. 700-lecia 8, gmina Łasin  , oznaczonej ewidencyjnie   jako działka nr  219 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KWTO1U/00021375/3, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .
§ 2.
Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.).

§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobylski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (2 kwietnia 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (2 kwietnia 2015, 15:12:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484