Zarządzenie NR 97/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .

ZARZĄDZENIE NR 97/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .

      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.6  oraz art.34 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2014 r. , poz.518 ze  zmianami./oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr X/43/2015 z dnia 24-06-2015 r.


zarządzam, co następuje :

§ 1.Przeznacza się do zbycia  w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowaną w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej   położonej w Nowym Błonowie   gm. Łasin o pow. 0,0500 ha , oznaczonej jako działka nr 63/11 (droga),dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00044847/0 ,stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.).

§ 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Rafał Kobylski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (7 lipca 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (8 lipca 2015, 15:07:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513