Zarządzenie Nr 157/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 30 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR   157/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .

      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /  Dz. U. z 2015 r. , poz.782 ze  zmianami./oraz na podstawie uchwały nr XIII/71/2015  Rady Miejskiej w Łasinie  z dnia 28 października 2015 r.


zarządzam, co następuje :

§ 1.Przeznacza się do zbycia  w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną :
-  lokal mieszkalny nr 7  o pow.45,9m2 , z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 153/2670, położonego w Plesewie 58  , oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 60/5 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00026938/3 oraz pomieszczenia gospodarczego przynależnego do lokalu położonego na działce  nr 60/6 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00026939/0 w 1/18 części nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.

      § 2. Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 782 ze zm.).

      § 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (4 listopada 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (5 listopada 2015, 07:52:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416