ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 199/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. , poz.1774 ze  zmianami./oraz na podstawie uchwały nr XVII/105/2016  Rady Miejskiej w Łasinie  z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

zarządzam, co następuje :

§ 1.Przeznacza się do zbycia  w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną :
-  lokal mieszkalny nr 4  o pow.46,95m2 , z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej , położonego w Łasinie ul. Wodna 10 gm Łasin  , oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 628/1 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00035423/61 , stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,  poz.1774 ze zm.).

§ 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (23 marca 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (24 marca 2016, 13:39:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340