ZARZĄDZENIE NR 201/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR  201/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2015 r ., poz.1774 z późn. zm./,oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łasinie nr XVII/109/2016 z dnia 17-03-2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

zarządzam co następuje :

§ 1. Przeznacza się do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w Szonowie Szlacheckim  gm. Łasin o pow. 0,0444 ha , oznaczonej ewidencji jako działka nr 40/3 (tereny mieszkaniowe ) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00021232/9, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin .

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (23 marca 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (24 marca 2016, 13:46:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 365