ZARZĄDZENIE NR 240/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

ZARZĄDZENIE NR 240/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /  Dz. U. z 2015 r. , poz.1774 ze  zmianami./oraz na podstawie uchwały nr XX/130/2016  Rady Miejskiej w Łasinie  z dnia 29 czerwca  2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

zarządzam, co następuje :

§ 1.Przeznacza się do zbycia  w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną :

-  lokal mieszkalny nr 2  o pow.51,17 m2 , z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej , położonego w Szynwałdzie 45/2 , oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 195/1 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00023064/4 , stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1774 ze zm.).

§ 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (14 lipca 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (15 lipca 2016, 09:32:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324