ZARZĄDZENIE NR 336/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 15 lutego 2017r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  336/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
  z dnia 15 lutego 2017r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin. 

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2016.2147 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 18 kwietnia 2017r.  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Łasinie przy ul. Stara 1 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 404 o powierzchni 0,1572 ha zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00015292/2.   
§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (15 lutego 2017)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 lutego 2017, 14:59:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369