Zarządzenie Nr 446/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 stycznia 2018 roku. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR 446/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia  2 stycznia  2018r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.  

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2016.2147 z późn. zm.), 


zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 28 lutego  2018r.  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łasinie przy ul. Skłodowskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 601/1 obręb (0021) Miasto Łasin o powierzchni 0,2172 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00021387/0.
   
§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (3 stycznia 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (3 stycznia 2018, 14:23:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398