Zarządzenie NR 466/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Zarządzenie   Nr  466/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
  z dnia  19 marca 2018r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.  

       Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2016.2147 z późn. zm.), 


zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 30 kwietnia  2018r.  II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łasinie przy ul. Skłodowskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 601/1 obręb (0021) Miasto Łasin o powierzchni 0,2172 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00021387/0.   
§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (19 marca 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (19 marca 2018, 13:10:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703