Zarządzenie Nr 484/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 10 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  484/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia  10 maja 2018r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.  

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2018.121 z późn. zm.), 


zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 28 czerwca  2018r.  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej(budynek do rozbiórki)  położonej w Łasinie przy ul. Dworcowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 16/12 obręb (0021) Miasto Łasin o powierzchni 0,3355 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00021373/9.   

§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (11 maja 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (11 maja 2018, 10:13:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254