Zarządzenie Nr 488/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  488/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
  z dnia  15 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.  

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2018.121 z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 28 czerwca  2018 r.  III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łasinie przy ul. Skłodowskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 601/1 obręb (0021) Miasto Łasin o powierzchni 0,2172 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00021387/0. 
  
§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (15 maja 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (15 maja 2018, 14:28:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361