Zarządzenie Nr 508/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR 508/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia  6 lipca 2018r.

w sprawie ogłoszenia IV przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.  

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2018.121 z późn. zm.), 


zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 28 sierpnia  2018 r. IV  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łasinie przy ul. Skłodowskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 601/1 obręb (0021) Miasto Łasin o powierzchni 0,2172 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00021387/0.
  
§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (6 lipca 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (6 lipca 2018, 14:23:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367