Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu handlowego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  77/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia  15 maja 2019r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu handlowego,  stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.  

       Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2018.2204 z późn. zm.), 


zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 28 czerwca  2019r.  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu handlowego położonego w budynku mieszkalnym nr 8 na działce nr 113/19 o pow.0,1274 ha w Wydrznie, zapisanego  w Księdze Wieczystej TO1U/00059412/0.   
§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (16 maja 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 maja 2019, 14:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474