Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu handlowego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  125/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia  30 sierpnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu handlowego,  stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.  

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2018r.,poz.2204 z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić w terminie do 15 października 2019r.  II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu handlowego położonego w budynku mieszkalnym nr 8 na działce nr 113/19 o pow.0,1274 ha w Wydrznie, zapisanego  w Księdze Wieczystej TO1U/00059412/0.  
 
§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (6 września 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 września 2019, 11:18:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289