Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  126/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia  30 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.  

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2018r.,poz.2204 z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić w terminie do 15 października 2019r.  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łasinie przy ul. Krótkiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 388 obręb (0021) Miasto Łasin  o powierzchni 0,0324 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00039696/8.  
 
§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (6 września 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 września 2019, 11:21:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483