Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 13 grudnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2018.121 z późn. zm.), 


zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić w terminie do 28 stycznia  2019 r.  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łasinie przy ul. Dworcowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 16/12 obręb (0021) Miasto Łasin o powierzchni 0,3355 ha, zapisaną w Księdze Wieczystej TO1U/00021373/9.   

§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (13 grudnia 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 grudnia 2019, 11:04:04)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (16 grudnia 2019, 11:06:37)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 260