Zarządzenie Nr 246/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić w terminie do 30 czerwca 2020 r.  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 9 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 543/1 o powierzchni 0,0595 ha zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00021378/4.

§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (8 maja 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (8 maja 2020, 09:46:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458