Zarządzenie Nr 283/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), 


zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić w terminie do 30 października 2020 r.  II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrznie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 101/5 obręb (0018) Wydrzno  o powierzchni 0,0900 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00059412/0.   

§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (4 września 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2020, 07:18:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 567