Zarządzenie Nr 284/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), 


zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 30 października 2020 r.  II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowych Mostach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 49 obręb (0009) Nowe Mosty  o powierzchni 0,1300 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00028372/1.   

§ 2. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (4 września 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2020, 07:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 567