Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,sala konferencyjna , w piwnicy w dniu 20 lutego 2014r. godzina 11:00

Ogłoszenie  o przetargu

Burmistrz  Miasta i Gminy Łasin
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,
sala  konferencyjna , w piwnicy  w dniu 20 lutego  2014r. godzina 11:00
 na zbycie następujących nieruchomości :

-     lokalu użytkowy nr 2  położony w Łasinie przy  ul. Kościuszki 18 o powierzchni 34,62 m2 , na działkach  nr 187 o pow.0,0117 zapisanej w Księdze Wieczystej nr TO1U/00021386/3 i nr  188  o pow. 0,0123 ha  , zapisanej w Księdze Wieczystej nr TO1U/00040355/6 obręb Łasin . Współudział w gruncie 3462/25030 części do działek nr 187 o pow. 0,0117 ha i 188 o pow. 0,0123 ha na których znajduje się budynek,  zostanie oddany w użytkowanie wieczyste .
 
cena wywoławcza wynosi : 53000 ,00 zł .+ 23 %VAT

Warunki uczestnictwa w przetargu :
Wadium zostaje określone  na kwotę  5000,00 zł.


Przedmiotowa  nieruchomość  stanowi  mienie  komunalne Miasta  i Gminy Łasin   i jest oddana w dzierżawę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia umowy wynosi  3 miesiące .W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli:
    wpłacą  wadium w gotówce  w wysokości  podanej w ogłoszeniu w terminie
do 17-02- 2014r.  na konto depozytowe urzędu(nr 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007)  z podaniem  numerów  lokalu i budynku  na które wpłaca  się wadium.

 Oferent zagraniczny winien dostarczyć promesę zgody MSWIA na nabycie przedmiotowej nieruchomości
osoby prawne winny dostarczyć wyciąg z właściwego rejestru i o ile wymagają tego przepisy prawa, uchwałę właściwego
organu o zgodzie na nabycie przedmiotowej nieruchomości
wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
uczestnikowi który przetarg przegrał wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - umowy
notarialnej.
 -Do ceny użytkowania wieczystego zostanie  naliczony podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
- Cena użytkowania wieczystego będzie naliczona proporcjonalnie do wyceny   pierwsza wpłata 25 % wartości gruntu .
-Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste będzie płatne do 31marca każdego roku w wysokości 3 procent wartości gruntu plus podatek VAT. Opłaty za wieczyste użytkowanie mogą być waloryzowane co rocznie .
Użytkowanie wieczyste zostanie ustanowione do 14 .05.2096 roku.  
Wylicytowana  kwota  stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości i płatna jest wraz z podatkiem VAT w terminie 14 dni od dnia odbycia  przetargu (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium) .
 Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie 14 dni powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin zawarcia  umowy  notarialnej sprzedaży  nieruchomości  zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty  zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzegamy  sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  podając  przyczynę.
Bliższe informacje: Urząd Miasta i Gminy Łasin – pok. 17 – tel. 056/ 466 50 43
 Na podstawie zarządzenia nr 420/2014 z dnia  16 -01-2014 r.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (16 stycznia 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (21 stycznia 2014, 07:49:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5918