Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, sala konferencyjna , w piwnicy w dniu 12 czerwca 2014r.

Burmistrz  Miasta i Gminy Łasin
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,
sala  konferencyjna , w piwnicy  w dniu 12 czerwca  2014r. godzina 10:00

 na sprzedaż działki położonej w Przesławicach o pow. 0,1100 ha   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 99/2 (grunty orne) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00022830/8 .
 
 
cena wywoławcza wynosi : 5000,00 zł

Wadium zostaje określone  na kwotę  500,00 zł.


Przedmiotowa  nieruchomość  stanowi  mienie  komunalne Miasta  i Gminy Łasin i nie są obciążone żadnymi prawami ani nie stanowią przedmiotu zobowiązań
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli:
wpłacą  wadium w formie pieniężnej  w wysokości  podanej w ogłoszeniu w terminie
do 09-06- 2014r.  na konto depozytowe urzędu(nr 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007)  z podaniem  numeru  działki na które wpłaca  się wadium.

Oferent zagraniczny winien dostarczyć promesę zgody MSWIA na nabycie przedmiotowej nieruchomości
osoby prawne winny dostarczyć wyciąg z właściwego rejestru i o ile wymagają tego przepisy prawa, uchwałę właściwego
organu o zgodzie na nabycie przedmiotowej nieruchomości
wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
uczestnikowi który przetarg przegrał wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - umowy
notarialnej.
Wylicytowana  kwota  stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości i płatna jest  w terminie 14 dni od dnia odbycia  przetargu (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium) .
 Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie 14 dni powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin zawarcia  umowy  notarialnej sprzedaży  nieruchomości  zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty  zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzegamy  sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  podając  przyczynę.
Bliższe informacje: Urząd Miasta i Gminy Łasin – pok. 17 – tel. 056/ 466 50 43
Na podstawie zarządzenia nr   464 /2014 z dnia  06 -05-2014 r.


Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 lutego  2014 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 17 kwietnia  2014 r.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (8 maja 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 maja 2014, 10:17:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5570