Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,sala konferencyjna , w piwnicy w dniu 4 sierpnia 2016r.Burmistrz  Miasta i Gminy Łasin
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,
sala  konferencyjna , w piwnicy  w dniu 4 sierpnia  2016r. godzina 10:00

na sprzedaż działki położonej w Szonowie Szlacheckim  o pow. 0,0444 ha   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 40/3 (grunty mieszkaniowe B ) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00021232/9.

cena wywoławcza wynosi : 13000,00 zł + 23% VAT

Wadium zostaje określone  na kwotę  1300,00 zł.


Przedmiotowa  nieruchomość  stanowi  mienie  komunalne Miasta  i Gminy Łasin   i nie są obciążone żadnymi prawami ani nie stanowią przedmiotu zobowiązań
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli:
wpłacą  wadium w formie pieniężnej  w wysokości  podanej w ogłoszeniu w terminie
do 01-08- 2016 r.  na konto depozytowe urzędu(nr 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007)  z podaniem  numeru  działki na które wpłaca  się wadium.
Oferent zagraniczny winien dostarczyć promesę zgody MSWIA na nabycie przedmiotowej nieruchomości osoby prawne winny dostarczyć wyciąg z właściwego rejestru i o ile wymagają tego przepisy prawa, uchwałę właściwego organu o zgodzie na nabycie przedmiotowej nieruchomości wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
uczestnikowi który przetarg przegrał wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - umowy
notarialnej.
Wylicytowana  kwota  stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości , płatna jest wraz z podatkiem VAT w terminie 14 dni od dnia odbycia  przetargu (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium) .
Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie 14 dni powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin zawarcia  umowy  notarialnej sprzedaży  nieruchomości  zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty  zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzegamy  sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  podając  przyczynę.
Bliższe informacje: Urząd Miasta i Gminy Łasin – pok. 17 – tel. 056/ 466 50 43
Na podstawie zarządzenia nr  232 /2016 z dnia  24-06-2016 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (24 czerwca 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (24 czerwca 2016, 14:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4768