Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, sala konferencyjna, w piwnicy w dniu 16 marca 2017r.

Ogłoszenie  o przetargu

Burmistrz  Miasta i Gminy Łasin
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,
sala  konferencyjna, w piwnicy  w dniu 16 marca 2017r. godzina 10:00
na zbycie następującej  nieruchomości :

Lokal  mieszkalny nr 1 o pow. 48,32 m 2  składający się z 2 pokoi,  kuchni, łazienki  i  wc, położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łasinie ul Stara 1, wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego, oraz ułamkową częścią gruntu, współudział w gruncie 5336/147600 części działki nr 404 o pow. 1572 m2, zapisanej w KW TO1U/00015292/2, na której znajduje się budynek.
cena wywoławcza wynosi:  79.000,00 zł .


Warunki uczestnictwa w przetargu :

1. Wadium:  
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej, w wysokości 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset  złotych, 00/100) .
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 13 marca 2017 r. na konto Miasta i Gminy Łasin  nr: 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - przetarg w dniu 16 marca 2017 r. i wpisać: nr lokalu , ulicę nr budynku.
3) Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta i Gminy Łasin.
4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy Łasin  w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin  przy
 ul. Radzyńskiej 2, w piwnicy sala narad .
3. Pozostałe warunki przetargu:
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wpłaty wadium. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 790,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
4. Informacje dodatkowe:
 1) Burmistrz Miasta i Gminy Łasin  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Miasta i Gminy Łasin nr: 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001  Bank Spółdzielczy Brodnica w terminie 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego  (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium ).
4)Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie  powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
6) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 7) Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin , zamieszczono na stronie internetowej bip  Miasta i Gminy Łasin, zaś wyciąg z ogłoszenia opublikowano w prasie.
8) Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, ul.Radzyńska 2, pokój nr 17, tel. (056) 466-50-43 w godz.715-1515. oraz na stronie internetowej: bip.lasin.pl. zakładka: Przetargi Nieruchomości.  Osoba prowadząca: Andrzej Stachnowicz .
5. Na podstawie zarządzenia nr 336/2017 z dnia 15-02-2017 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (15 lutego 2017)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 lutego 2017, 15:02:24)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (16 lutego 2017, 15:06:41)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5032