Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, sala konferencyjna, w piwnicy w dniu 18 czerwca 2020 r

Ogłoszenie  o przetargu

Burmistrz  Miasta i Gminy Łasin
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2,
sala  konferencyjna, w piwnicy  w dniu 18 czerwca 2020 r. godzina 11:00
na zbycie następującej  nieruchomości :

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrznie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 101/5 obręb (0018) Wydrzno o powierzchni 0,0900 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00059412/0.
cena wywoławcza wynosi:  14.500,00 zł.

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1. Wadium:  
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej, w wysokości
  1450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych, 00/100) .
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 15 czerwca    2020 r. na konto Miasta i Gminy Łasin  nr: 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - przetarg w dniu 18 czerwca 2020 r. i wpisać: nr działki, miejscowość. 
 3) Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta i Gminy Łasin.
 4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy Łasin  w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. 
2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca  2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin  przy ul. Radzyńskiej 2, w piwnicy sala narad .
3. Pozostałe warunki przetargu: 
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wpłaty wadium. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 150,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 
4. Informacje dodatkowe:
 1) Burmistrz Miasta i Gminy Łasin  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
3) Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Miasta 
i Gminy Łasin nr: 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001  Bank Spółdzielczy Brodnica w terminie 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego  (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium ).
4)Brak wpłaty wylicytowanej kwoty   w oznaczonym terminie  powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe. 
6) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
7) Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin , zamieszczono na stronie internetowej bip  Miasta i Gminy Łasin, zaś wyciąg z ogłoszenia opublikowano w prasie. 
8) Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, ul.Radzyńska 2, pokój nr 17, tel. (056) 466-50-43 w godz.715-1515. oraz na stronie internetowej: bip.lasin.pl. zakładka: Przetargi Nieruchomości.  Osoba prowadząca: Andrzej Stachnowicz .
5. Na podstawie zarządzenia nr 243/2020 z dnia 7-05-2020 r. 
 
Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) 
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność  Miasta i Gminy Łasin 
I. - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrznie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 101/5 obręb (0018) Wydrzno o powierzchni 0,0900 ha , zapisana w Księdze Wieczystej TO1U/00059412/0.

cena wywoławcza wynosi:  14.500,00 zł .
Przetarg odbędzie się w Urzędzie  Miasta i Gminy Łasin  dniu  18.06.2020r. od godz. 11ºº w piwnicy ,sala konferencyjna . Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto nr 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007 (data wpływu na konto 15.06.2020r.)
Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin  i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lasin.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości  oraz wyciąg w prasie  (Gazeta Pomorska ).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie  Miasta i Gminy Łasin  pokój 17, tel. 56 4665043 wew. 28.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (8 maja 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (8 maja 2020, 09:28:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4185