Konsultacje projektu zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w sprawie procedury zlecania przez Miasto i Gminę Łasin zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w sprawie procedury zlecania przez Miasto i Gminę Łasin zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać na piśmie  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maria.ewertowska@lasin.pl, w terminie od dnia 4 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. 


 


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (3 grudnia 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (3 grudnia 2020, 09:17:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548