Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa  i Gospodarki Gruntami
- pok. 16, tel. tel. 466-50-43 wew. 26


1.  Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 grudnia 2013 roku

2. Sprawy do załatwienia:

•    Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
•    Wydanie zaświadczenia w zakresie przeznaczenia działek
•    Przydział lokalu z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Łasin
•    Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
•    Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym
•    Zmiany w obowiązujących planach miejscowych
•    Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy
•    Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania
•    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
•    Przygotowanie umów użyczenia
•    Wykreślenie z hipoteki ustanowionej na nieruchomości
•    Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usług komunalnych
•    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
•    Zezwolenie na umieszczenie reklamy
•    Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców


Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Wymagane dokumenty:
•    wniosek (DRUK DO POBRANIA)
•    kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca teren inwestycji oraz obszar na który inwestycja będzie oddziaływać – 2 egzemplarze
•    przedstawiony w sposób graficzny ( na kopii mapy zasadniczej ) planowany sposób zagospodarowania terenu
•    wypis z rejestru gruntów
•    dowód opłaty skarbowej

2. Opłaty:
•    od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 598,00 zł - nie dotyczy właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych nieruchomości

3. Miejsce złożenia dokumentów:
•    sekretariat Miasta i Gminy Łasin - pok. 20

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
•    termin od złożenia wniosku do otrzymania decyzji wynosi od 2 do 3 miesięcy (w zależności od urzędów uzgadniających projekt decyzji).
•    o każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.
•    decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Tryb odwoławczy:
•    odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

6. Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).

Wydanie zaświadczenia w zakresie przeznaczenia działek

1. Wymagane dokumenty:
•    wniosek (DRUK DO POBRANIA)
•    wypis z rejestru gruntów
•    dowód opłaty skarbowej

2. Opłaty:
•    wydanie zaświadczenia w zakresie przeznaczenia działek - 17,00 zł

3. Miejsce złożenia dokumentów:
•   sekretariat Miasta i Gminy Łasin - pok. 20

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:

•    termin od złożenia wniosku do otrzymania zaświadczenia - 1-2 dni
•    zaświadczenie o przeznaczeniu działki

5. Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).

__________________________________________________

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej
Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.).
2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.).
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Miejsce załatwienia sprawy :
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
parter, pokój  nr 17 tel. (0-56) 466-560-43 wew. 28 e-mail: umig@lasin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek
Opłaty:
Opłata skarbowa za zezwolenie – 82 zł
Opłatę skarbową uiszcza się  na rachunek urzędu: Bank Spółdzielczy Brodnica nr 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001
Czas załatwienia sprawy:
30 dni
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni o dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.
Dodatkowe informacje:
W  przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.
Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy ( tj. posiadających rodowód) następujących ras: amerykański pit bull terrier, pies z majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujacy, owczarek kaukaski.

                               Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Miejsce załatwienia sprawy :
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
parter, pokój  nr 17 tel. (0-56) 466-560-43 wew. 28 e-mail: umig@lasin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515

Wymagane dokumenty :
Wniosek

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko :

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych;

5a) (uchylony)

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

Opłaty:
Za decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi 205 zł
Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 17,00zł

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek urzędu: Bank Spółdzielczy Brodnica nr 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001
Czas załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni o dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

                      Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013.poz.627 z późn zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Miejsce załatwienia sprawy :
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
parter, pokój nr 17, tel. (0-56) 466-560-43 wew. 28, e-mail: umig@lasin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515

Wymagane dokumenty :
1.    Wniosek
2.    Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
3.    Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości

Opłaty:
Bez opłaty za wydanie decyzji.
Czas załatwienia sprawy:
30 dni
Tryb odwoławczy:
Służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje:
Załączniki:
1.Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów*
2. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji*
3.W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela nieruchomości na przesadzenie lub posadzenie w zamian za zadrzewienie usuwane, z załącznikiem graficznym miejsca gatunków przesadzanych lub nasadzeń w zamian*
4.Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości *
5.Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane) w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości*
6.Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych)*
7.Oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego*
8.Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody*
9.Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o ochronie przyrody*
10.Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. b) ustawy o ochronie przyrody*
11.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust. 1, pkt 10, ustawy o ochronie przyrody*
12.Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane*
13.W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa
* wybrać właściwe


Wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzew


Zgłoszenie wycinki drzew


INFORMACJA

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do UMiG w Łasinie wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy.

Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Burmistrz ma 7 dni.
Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1ustawy o opłacie skarbowej.

__________________________________________________

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wydział/Jednostka prowadząca

Referat IBG .

Wymagane dokumenty

- wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne pod nw. adresem) - prosimy wypełniać niebieskim długopisem.

- z wnioskiem o sprzedaż występują wszyscy użytkownicy wieczyści wnioskowanej nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Łasin , ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin

- do biura podawczego  zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Radzyńskiej 2 w Łasinie w godzinach: od poniedziałku do piątku  - 07:15÷15:15,

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15,pod numerem telefonu 56 466 50 43 wew. 28

Opłaty

Wniosek i ewentualne pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Stwierdzenie, iż wnioskodawca spełnił przewidziane ustawą warunki do nabycia nieruchomości gruntowej skutkuje podpisaniem protokołu uzgodnień między stronami, a następnie ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, mocą której, na rzecz nabywcy (dotychczasowego użytkownika wieczystego) przenosi się prawo własności nieruchomości gruntowej.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje terminu wiążącego dla rozpatrzenia wniosku i jego ostatecznego załatwienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przedmiotowych postępowaniach nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm) (zwanej dalej uogn), nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1a i ust. 3 uogn. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste (formularz 21).

Przepis art. 32 ust. 1a uogn stanowi, że nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody. Zgody wojewody nie wymaga sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości, o których mowa w art. 51 ust. 2 uogn i art. 57 ust. 1 uogn.

Według art. 32 ust. 2 uogn, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

W przypadku dokonywania sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, nabywca (użytkownik wieczysty nieruchomości, który ma się stać właścicielem) uiszcza na rzecz sprzedawcy (jednostki samorządu terytorialnego) stosowną kwotę pieniężną tytułem ceny.

Wartość nieruchomości gruntowej określa rzeczoznawca majątkowy w sporządzonym operacie szacunkowym w trakcie prowadzonego postępowania, które wszczynane jest jedynie na wniosek użytkownika wieczystego. Ponadto w przypadku sprzedaży to nabywca nieruchomości (dotychczasowy użytkownik wieczysty) ponosi koszty notarialne i sądowe związane z daną sprzedażą.

Ponadto ustawodawca wprowadził tzw. przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (Dział VIa uogn), które stanowią, że użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz. Ustawa weszła w życie 31 sierpnia 2023 r. (formularz 21A).

Żądanie sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:

1) jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 1997 r.;

2) jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

3) w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261);

4) jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

5) w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

6) nie zawiera się umowy sprzedaży nieruchomości jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej okoliczności wskazanej w pkt 1-6 roszczenie o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej przez użytkownika wieczystego nie przysługuje. Ponadto z wnioskiem o sprzedaż występują wszyscy użytkownicy wieczyści wnioskowanej nieruchomości. Zatem jeżeli żądanie nie przysługuje to właściciel nieruchomości (Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego) może odmówić sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd  informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ul. Radzyńska 2 , 86-320 Łasin.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: w.marchlewski@lasin.pl lub pisemnie na adres: ul. Radzyńska 2,    86-320 Łasin.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest Urząd Miasta i Gminy Łasin,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:

a)Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

b)Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

c)Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

d)Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

e)Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)dostępu do swoich danych osobowych,

b)żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Łasin 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora

metryczka


Wytworzył: . (9 września 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 września 2015, 10:06:08)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (21 lutego 2024, 14:40:31)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4218