Podatki i opłaty lokalne- Informacje oraz druki do pobrania

PODATEK ROLNY


Podstawa prawna
 * Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.); 
 * Uchwała XII/97/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej  
    ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.
    Kuj.Pom. 2019 r. poz. 6527).

Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne
Informacja o gruntach – druk IR-1
Osoby prawne
Deklaracja na podatek rolny – druk DR-1
wraz z dokumentami na potwierdzenie zaistniałych faktów (np. akt notarialny, umowa dzierżawy) 

Czas załatwienia sprawy:
1 miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Windykacji, I piętro, pokój nr 26 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
tel. 56 466 50 43 wew. 40

Terminy płatności podatku:
W przypadku, gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł, zobowiązanie podatkowe jest płatne jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby fizyczne i osoby prawne: 
 I   rata – do 15 marca każdego roku
 II  rata – do 15 maja każdego roku
 III rata – do 15 września każdego roku
 IV rata – do 15 listopada każdego roku

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty:
Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin Nr konta – BS Brodnica 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Ulgi 
 1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
 2. Ulga inwestycyjna w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich, urządzeń melioracyjnych i zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi 25% poniesionych nakładów własnych i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 
Dodatkowe informacje:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli w trakcie roku zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku rolnego IR-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie lub zmianę podatku.  Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt ( np. akt notarialny, umowa dzierżawy).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane złożyć w terminie do 15 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny DR-1 oraz załączniki, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub zmienił się w trakcie roku - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
tel. (0-56) 466-50-41, 43, Fax: (0-56) 466-50-46, www.lasin.pl e-mail: umig@lasin.pl
Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 16
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Podstawa prawna
 * Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 z późn. 
    zm.); 
 * Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
    wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. 2019 r. poz. 6433).

Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – druk IN-1
Osoby prawne
Deklaracja na podatek od nieruchomości – druk DN-1
wraz z dokumentami na potwierdzenie zaistniałych faktów. 

Czas załatwienia sprawy:
1 miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Windykacji, I piętro, pokój nr 26 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
tel. 56 466 50 43 wew. 40

Terminy płatności podatku:
W przypadku, gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł, zobowiązanie podatkowe jest płatne jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

1.Osoby fizyczne
I rata – do 15 marca każdego roku
II rata – do 15 maja każdego roku
III rata – do 15 września każdego roku
IV rata – do 15 listopada każdego roku

2.Osoby prawne
 I rata – do 31 stycznia każdego roku
 II-XII rata – do 15 każdego miesiąca roku

Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty:
Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin Nr konta – BS Brodnica 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Dodatkowe informacje:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli w trakcie roku zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku od nieruchomości IN-1w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie lub zmianę podatku.  Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe są obowiązane złożyć w terminie do 31 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 oraz załączniki, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub zmienił się w trakcie roku - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
tel. (0-56) 466-50-41, 43, Fax: (0-56) 466-50-46, www.lasin.pl e-mail: umig@lasin.pl
Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 16, 
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15


PODATEK LEŚNY


Podstawa prawna
 * Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2019 r. poz. 888 z późn. zm.); 
 * Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie      
    średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez  
    nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. 2019 r. poz. 1018).

Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne
Informacja o lasach – druk IL-1
Osoby prawne
Deklaracja na podatek leśny – druk DL-1
wraz z dokumentami na potwierdzenie zaistniałych faktów. 

Czas załatwienia sprawy:
1 miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Windykacji, I piętro, pokój nr 26 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
tel. 56 466 50 43 wew. 40

Terminy płatności podatku:
W przypadku, gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł, zobowiązanie podatkowe jest płatne jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

1.Osoby fizyczne
I rata – do 15 marca każdego roku
II rata – do 15 maja każdego roku
III rata – do 15 września każdego roku
IV rata – do 15 listopada każdego roku

2.Osoby prawne
Podatek płatny jest w 12 miesięcznych ratach w terminie do dnia 15 każdego miesiąca

Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty:
Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin Nr konta – BS Brodnica 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Dodatkowe informacje:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli w trakcie roku zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku leśnego IL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie lub zmianę podatku.  Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane złożyć w terminie do 15 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny DL-1 oraz załączniki, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub zmienił się w trakcie roku - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
tel. (0-56) 466-50-41, 43, Fax: (0-56) 466-50-46, www.lasin.pl e-mail: umig@lasin.pl
Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 16,
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 z późn.  
   zm.); 
* Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia  
   wysokości stawek podatku od środków transportowych;
* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na 
   podatek od środków transportowych (Dz.U. 2018 r. poz.2436).

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych wzór DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A

Czas załatwienia sprawy:
W sprawach wszczętych z urzędu w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych – do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Windykacji, I piętro, pokój nr 26
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
tel. 56 466 50 43 wew. 40

Terminy płatności podatku:
I rata – do 15 lutego każdego roku
II rata - do 15 września każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
    • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
    • do dnia 15 września danego roku – II rata
b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty:
Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin Nr konta – BS Brodnica 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Dodatkowe informacje:
Podatnicy są zobowiązani:
• składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje, także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
tel. 056 466-50-41, 43, fax: 056 466-50-46, www.lasin.pl e-mail: umig@lasin.pl
Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 16,
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek 7:15-15:15


OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW


Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 z późn.  
   zm.); 
* Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od 
   posiadania psów.

Terminy płatności opłaty:
Opłata płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wpłaty:
Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin Nr konta – BS Brodnica 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Dodatkowe informacje:
Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

metryczka


Wytworzył: . (4 sierpnia 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (4 sierpnia 2015, 14:15:41)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (5 maja 2023, 08:11:48)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5267