Działalność gospodarcza

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2,86-320 Łasin
Stanowisko do spraw  ewidencji działalności gospodarczej  - parter, pok. Nr 10 

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
Tel. 56 4665041, 56 4665043, 56 4665044 wew. 52 Fax: 56 466-50-46, 
e-mail: umig@lasin.pl, beata.zientarska@lasin.pl
Wymagane dokumenty :
 
Sposób załatwienia
Organ gminy przekształca wniosek o wpis do CEIDG na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniających integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, tj. jest niepodpisany, nie zawiera wymaganych danych podlegających wpisowi, zawiera dane podlegające wpisowi niezgodne z przepisami prawa, dotyczy osoby wobec której orzeczono prawomocny zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, dotyczy osoby już wpisanej do CEIDG, wraz z którym nie złożono oświadczenia, o którym mowa w art. 7 u.c.e.p.i., złożony przez osobę nieuprawnioną, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG złożony jest na formularzu papierowym bez zachowania zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, organ gminy wzywa do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wymagane Dokumenty
- wniosek  CEIDG-1
- dowód osobisty do wglądu

Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć deklaracje zgłoszeniowe ZUS do odpowiednich ubezpieczeń (społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego) przedsiębiorcy, jego pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące oraz  do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przedsiębiorcy, zmianę danych wykazanych w powyższych zgłoszeniach, wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA).
Wniosek o wpis do CEIDG może być wysłany na adres wybranego urzędu gminy przesyłką rejestrowaną, w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, ale w takim przypadku wniosek o wpis do CEIDG opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Czas realizacji
Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania poprawnego wniosku o wpis do CEIDG. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest wpis na stronie internetowej www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl - portal nadzorowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Opłaty
Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG!

Tryb odwoławczy
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpis do CEIDG na wniosek przedsiębiorcy lub innej osoby uprawnionej dokonywany jest w trybie czynności materialno - technicznej. Środki odwoławcze nie przysługują.

Uwagi
Przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obywatele innych państw niż wyżej wymienione w momencie składania wniosku o wpis do CEIDG przedkładają oryginał lub urzędowo potwierdzoną kopię dokumentu (decyzja, karta), uprawniającego do podjęcia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Polski.
Uwaga Przedsiębiorcy!
W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 1 września 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów będzie publikowana tzw. Biała lista podatników VAT. Lista będzie zawierać m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi. Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG.  Należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Biznes.gov.pl (patrz załącznik "BIAŁA LISTA PODATNIKÓW - INFORMACJE").
 
Podstawa prawna
•Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019, poz. 1292 z późn. zm.), 
•Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2019, poz. 1291 z późn. zm.), 
•Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1079 z późn. zm.), 
•Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650), 
•Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz. 1000 z późn. zm.), 
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256), 
Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Łasin.
Informacje:

1.Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza Miasta i Gminy Łasin – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

2.Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

3.Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

4.Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

5.Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

6.Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

1)zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2)uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
3)zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
4)zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,

5)zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U z 2017 r. poz. 2166).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256).

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2,86-320 Łasin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.
Stanowisko do spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej archiwum zakładowego  - parter, pok. Nr 10 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Łasin.

2.Opis obiektu wraz z deklaracją spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Miasta i Gmina Łasin.

Opłaty:
Wpis do ewidencji jest bezpłatny.
W przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Łasin opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

1.Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odmowę rozpatrzenia wniosku (wydaną w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu nie uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku), wnoszona za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin na adres Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin.

2.W pozostałych przypadkach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin na adres Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

metryczka


Wytworzył: . (26 listopada 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (26 listopada 2019, 12:37:59)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (10 grudnia 2021, 14:29:10)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1609