Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa  i Gospodarki Gruntami
- pok. 16, tel. tel. 466-50-43 wew. 26


1.  Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 grudnia 2013 roku

2. Sprawy do załatwienia:

•    Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
•    Wydanie zaświadczenia w zakresie przeznaczenia działek
•    Przydział lokalu z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Łasin
•    Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
•    Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym
•    Zmiany w obowiązujących planach miejscowych
•    Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy
•    Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania
•    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
•    Przygotowanie umów użyczenia
•    Wykreślenie z hipoteki ustanowionej na nieruchomości
•    Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usług komunalnych
•    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
•    Zezwolenie na umieszczenie reklamy
•    Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców


Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Wymagane dokumenty:
•    wniosek (DRUK DO POBRANIA)
•    kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca teren inwestycji oraz obszar na który inwestycja będzie oddziaływać – 2 egzemplarze
•    przedstawiony w sposób graficzny ( na kopii mapy zasadniczej ) planowany sposób zagospodarowania terenu
•    wypis z rejestru gruntów
•    dowód opłaty skarbowej

2. Opłaty:
•    od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107,00 zł
•    opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Łasin

3. Miejsce złożenia dokumentów:
•    sekretariat Miasta i Gminy Łasin - pok. 20

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
•    termin od złożenia wniosku do otrzymania decyzji wynosi od 2 do 3 miesięcy (w zależności od urzędów uzgadniających projekt decyzji).
•    o każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.
•    decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Tryb odwoławczy:
•    odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

6. Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).

Wydanie zaświadczenia w zakresie przeznaczenia działek

1. Wymagane dokumenty:
•    wniosek (DRUK DO POBRANIA)
•    wypis z rejestru gruntów
•    dowód opłaty skarbowej

2. Opłaty:
•    wydanie zaświadczenia w zakresie przeznaczenia działek - 17,00 zł
•    opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Łasin

3. Miejsce złożenia dokumentów:
•   sekretariat Miasta i Gminy Łasin - pok. 20

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:

•    termin od złożenia wniosku do otrzymania zaświadczenia - 1-2 dni
•    zaświadczenie o przeznaczeniu działki

5. Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).

__________________________________________________

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej
Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.).
2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.).
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Miejsce załatwienia sprawy :
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
parter, pokój  nr 17 tel. (0-56) 466-560-43 wew. 28 e-mail: umig@lasin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek
Opłaty:
Opłata skarbowa za zezwolenie – 82 zł
Opłatę skarbową uiszcza się w gotówce w kasie urzędu na I piętrze, pokój 25, lub bezgotówkowo na rachunek urzędu: Bank Spółdzielczy Brodnica nr 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001
Kasa urzędu czynna:
poniedziałek – piątek 815 – 1430
Czas załatwienia sprawy:
30 dni
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni o dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.
Dodatkowe informacje:
W  przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.
Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy ( tj. posiadających rodowód) następujących ras: amerykański pit bull terrier, pies z majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujacy, owczarek kaukaski.

                               Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Miejsce załatwienia sprawy :
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
parter, pokój  nr 17 tel. (0-56) 466-560-43 wew. 28 e-mail: umig@lasin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515

Wymagane dokumenty :
Wniosek
Do wniosku należy dołączyć:
    poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
    raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
    karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
    wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
    wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
    dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty:
Za decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi 205 zł
Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 17,00zł
Opłatę skarbową uiszcza się w gotówce w kasie urzędu na I piętrze, pokój 25, lub bezgotówkowo na rachunek urzędu: Bank Spółdzielczy Brodnica nr 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001
Kasa urzędu czynna:
poniedziałek – piątek 815 – 1430
Czas załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni o dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

                      Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013.poz.627 z późn zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Miejsce załatwienia sprawy :
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
parter, pokój nr 17, tel. (0-56) 466-560-43 wew. 28, e-mail: umig@lasin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515

Wymagane dokumenty :
1.    Wniosek
2.    Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
3.    Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości

Opłaty:
Bez opłaty za wydanie decyzji.
Czas załatwienia sprawy:
30 dni
Tryb odwoławczy:
Służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje:
Załączniki:
1.Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów*
2. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji*
3.W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela nieruchomości na przesadzenie lub posadzenie w zamian za zadrzewienie usuwane, z załącznikiem graficznym miejsca gatunków przesadzanych lub nasadzeń w zamian*
4.Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości *
5.Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane) w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości*
6.Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych)*
7.Oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego*
8.Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody*
9.Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o ochronie przyrody*
10.Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. b) ustawy o ochronie przyrody*
11.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust. 1, pkt 10, ustawy o ochronie przyrody*
12.Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane*
13.W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa
* wybrać właściwe


Wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzew


Zgłoszenie wycinki drzew

__________________________________________________


Wytworzył: . (9 września 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 września 2015, 10:06:08)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (14 lutego 2019, 09:42:36)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1371

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij