Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa  i Gospodarki Gruntami
- pok. 16, tel. tel. 466-50-43 wew. 26


1.  Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 grudnia 2013 roku

2. Sprawy do załatwienia:

•    Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
•    Wydanie zaświadczenia w zakresie przeznaczenia działek
•    Przydział lokalu z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Łasin
•    Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
•    Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym
•    Zmiany w obowiązujących planach miejscowych
•    Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy
•    Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania
•    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
•    Przygotowanie umów użyczenia
•    Wykreślenie z hipoteki ustanowionej na nieruchomości
•    Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usług komunalnych
•    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
•    Zezwolenie na umieszczenie reklamy
•    Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców


Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Wymagane dokumenty:
•    wniosek (DRUK DO POBRANIA)
•    kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca teren inwestycji oraz obszar na który inwestycja będzie oddziaływać – 2 egzemplarze
•    przedstawiony w sposób graficzny ( na kopii mapy zasadniczej ) planowany sposób zagospodarowania terenu
•    wypis z rejestru gruntów
•    dowód opłaty skarbowej

2. Opłaty:
•    od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 598,00 zł - nie dotyczy właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych nieruchomości

3. Miejsce złożenia dokumentów:
•    sekretariat Miasta i Gminy Łasin - pok. 20

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
•    termin od złożenia wniosku do otrzymania decyzji wynosi od 2 do 3 miesięcy (w zależności od urzędów uzgadniających projekt decyzji).
•    o każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.
•    decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Tryb odwoławczy:
•    odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

6. Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).

Wydanie zaświadczenia w zakresie przeznaczenia działek

1. Wymagane dokumenty:
•    wniosek (DRUK DO POBRANIA)
•    wypis z rejestru gruntów
•    dowód opłaty skarbowej

2. Opłaty:
•    wydanie zaświadczenia w zakresie przeznaczenia działek - 17,00 zł

3. Miejsce złożenia dokumentów:
•   sekretariat Miasta i Gminy Łasin - pok. 20

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:

•    termin od złożenia wniosku do otrzymania zaświadczenia - 1-2 dni
•    zaświadczenie o przeznaczeniu działki

5. Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).

__________________________________________________

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej
Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.).
2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.).
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Miejsce załatwienia sprawy :
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
parter, pokój  nr 17 tel. (0-56) 466-560-43 wew. 28 e-mail: umig@lasin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek
Opłaty:
Opłata skarbowa za zezwolenie – 82 zł
Opłatę skarbową uiszcza się  na rachunek urzędu: Bank Spółdzielczy Brodnica nr 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001
Czas załatwienia sprawy:
30 dni
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni o dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.
Dodatkowe informacje:
W  przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.
Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy ( tj. posiadających rodowód) następujących ras: amerykański pit bull terrier, pies z majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujacy, owczarek kaukaski.

                               Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Miejsce załatwienia sprawy :
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
parter, pokój  nr 17 tel. (0-56) 466-560-43 wew. 28 e-mail: umig@lasin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515

Wymagane dokumenty :
Wniosek

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko :

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych;

5a) (uchylony)

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

Opłaty:
Za decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi 205 zł
Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 17,00zł

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek urzędu: Bank Spółdzielczy Brodnica nr 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001
Czas załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni o dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

                      Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013.poz.627 z późn zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515
Miejsce załatwienia sprawy :
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
parter, pokój nr 17, tel. (0-56) 466-560-43 wew. 28, e-mail: umig@lasin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515

Wymagane dokumenty :
1.    Wniosek
2.    Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
3.    Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości

Opłaty:
Bez opłaty za wydanie decyzji.
Czas załatwienia sprawy:
30 dni
Tryb odwoławczy:
Służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje:
Załączniki:
1.Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów*
2. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji*
3.W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela nieruchomości na przesadzenie lub posadzenie w zamian za zadrzewienie usuwane, z załącznikiem graficznym miejsca gatunków przesadzanych lub nasadzeń w zamian*
4.Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości *
5.Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane) w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości*
6.Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych)*
7.Oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego*
8.Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 2 ustawy o ochronie przyrody*
9.Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o ochronie przyrody*
10.Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. b) ustawy o ochronie przyrody*
11.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust. 1, pkt 10, ustawy o ochronie przyrody*
12.Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane*
13.W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa
* wybrać właściwe


Wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzew


Zgłoszenie wycinki drzew


INFORMACJA

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do UMiG w Łasinie wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy.

Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Burmistrz ma 7 dni.
Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1ustawy o opłacie skarbowej.

__________________________________________________

metryczka


Wytworzył: . (9 września 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 września 2015, 10:06:08)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (10 stycznia 2022, 14:17:40)
Zmieniono: Zmiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3800