Archiwalne rok 2007

Zarządzenie Nr 95/07
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 19 listopada 2007 roku.w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 grudnia 2007r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- działki zabudowanej nr 62/4 ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 23704 obręb Kozłowo (były sklep)

§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


------------------------


O g ł o s z e n i e


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 95/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne .

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza
II przetarg nieograniczony ustny na zbycie następujących nieruchomości :

1.Działki zabudowanej byłym sklepem nr 62/4 o pow. 500 m2 zapisanych w KW 23704 położonej w Kozłowie
cena wywoławcza wynosi : 3100,00 zł .

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1.Wpłata wadium w gotówce do kasy tut. urzędu
w wysokości: -- 300,00 zł
2.Wadium należy wpłacić do dnia 17.12.2007 r do godz. 14,00 w kasie tut. Urzędu
3.Postąpienie wynosi 50 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007 r. o godz.1000 .
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Termin uiszczenia ceny nabycia , pomniejszonej o wpłacone wadium ,upływa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
6. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium ,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul .Radzyńska 2 pokój nr 17 .
8.Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ,wadium nie podlega zwrotowi ,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
9.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski


Zarządzenie Nr 96 /2007
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 19 listopada 2007 roku.

w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 grudnia 2007r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- lokalu użytkowego położonego w Wybudowaniu Łasińskim gm. Łasin o powierzchni 27,72 m2 ,na działce nr 49/9 o pow. 0,0968 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej nr 27802 obręb Wybudowanie Łasińskie . Współudział w gruncie 1/5 części do działki nr 49/9 o pow. 0,0968 ha .
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia------------------------

O g ł o s z e n i e


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 96 /2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne .

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza
II przetarg nieograniczony ustny na zbycie następujących nieruchomości :

- lokalu użytkowy położony w Wybudowaniu Łasińskim gm. Łasin o powierzchni 27,72 m2 ,na działce nr 49/9 o pow. 0,0968 ha ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 27802 obręb Łasin . Współudział w gruncie 1/5 części do działki nr 49/9 o pow. 0,0968 ha .
cena wywoławcza wynosi : 14000,00 zł .

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1.Wpłata wadium w gotówce do kasy tut. urzędu
w wysokości: -- 1400,00 zł
2.Wadium należy wpłacić do dnia 17.12.2007 r do godz. 14,00 w kasie tut. Urzędu
3.Postąpienie wynosi 200 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007 r. o godz.1030 .
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Termin uiszczenia ceny nabycia , pomniejszonej o wpłacone wadium ,upływa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
6. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium ,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul.Radzyńska 2 pokój nr 17.
8.Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ,wadium nie podlega zwrotowi ,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
9.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski


Zarządzenie Nr 97/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 19 listopada 2007 roku.

w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 grudnia 2007r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- działki niezabudowanej (przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną) nr 113/11 ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 7524 obręb Wydrzno.
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia------------------------

O g ł o s z e n i e


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 97 /2007 z dnia
19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne .

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza
II przetarg nieograniczony ustny na zbycie następujących nieruchomości :

1.Działki niezabudowanej (przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne) nr 113/11 o pow. 0,0900 ha zapisanej w KW 7524 położonej w Wydrznie
cena wywoławcza wynosi :5000,00 zł .

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1.Wpłata wadium w gotówce do kasy tut. urzędu
w wysokości: -- 500,00 zł
2.Wadium należy w płacić do dnia 17.12.2007 r do godz. 14,00 w kasie tut. Urzędu
3.Postąpienie wynosi 100 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007 r. o godz.1100 .
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
6. Termin uiszczenia ceny nabycia , pomniejszonej o wpłacone wadium ,upływa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
7. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium ,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul .Radzyńska 2 pokój nr 17 .
9.Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ,wadium nie podlega zwrotowi ,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
10.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski

Zarządzenie Nr 98/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 19 listopada 2007 roku.

w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 grudnia 2007r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- działki niezabudowanej (przeznaczonej bod zabudowę jednorodzinną) nr 113/10 ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 7524 obręb Wydrzno.
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


------------------------

O g ł o s z e n i e


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 98/2007 z dnia
19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne .

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza
II przetarg nieograniczony ustny na zbycie następujących nieruchomości :

1.Działki niezabudowanej (przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne) nr 113/10 o pow. 0,0900 ha zapisanej w KW 7524 położonej w Wydrznie
cena wywoławcza wynosi :5000,00 zł .

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1.Wpłata wadium w gotówce do kasy tut. urzędu
w wysokości: -- 500,00 zł
2.Wadium należy w płacić do dnia 17.12.2007 r do godz. 14,00 w kasie tut. Urzędu
3.Postąpienie wynosi 100 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007 r. o godz.1130 .
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
6. Termin uiszczenia ceny nabycia , pomniejszonej o wpłacone wadium ,upływa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
7. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium ,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul .Radzyńska 2 pokój nr 17 .
9.Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ,wadium nie podlega zwrotowi ,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
10.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski

Zarządzenie Nr 79 /07
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 12 września 2007 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 października 2007r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- działki zabudowanej nr 62/4 ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 23704 obręb Kozłowo (były sklep)

§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


------------------------
O g ł o s z e n i e


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 79/2007 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne .

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza
I przetarg nieograniczony ustny na zbycie następujących nieruchomości :

1.Działki zabudowanej byłym sklepem nr 62/4 o pow. 500 m2 zapisanych w KW 23704 położonej w Kozłowie
cena wywoławcza wynosi : 6200,00 zł .

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1.Wpłata wadium w gotówce do kasy tut. urzędu
w wysokości: -- 700,00 zł
2.Wadium należy wpłacić do dnia 15.10.2007 r do godz. 14,00 w kasie tut. Urzędu
3.Postąpienie wynosi 100 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2007 r. o godz.1000 .
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Termin uiszczenia ceny nabycia , pomniejszonej o wpłacone wadium ,upływa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
6. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium ,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul .Radzyńska 2 pokój nr 17 .
8.Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ,wadium nie podlega zwrotowi ,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
9.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski

Zarządzenie Nr 78 /2007
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 12 września 2007 roku.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 października 2007r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- lokalu użytkowego położonego w Wybudowaniu Łasińskim gm. Łasin o powierzchni 27,72 m2 ,na działce nr 49/9 o pow. 0,0968 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej nr 27802 obręb Wybudowanie Łasińskie . Współudział w gruncie 1/5 części do działki nr 49/9 o pow. 0,0968 ha .
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


------------------------
O g ł o s z e n i e


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne .

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza
I przetarg nieograniczony ustny na zbycie następujących nieruchomości :

- lokalu użytkowy położony w Wybudowaniu Łasińskim gm. Łasin o powierzchni 27,72 m2 ,na działce nr 49/9 o pow 0,0968 ha ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 27802 obręb Łasin . Współudział w gruncie 1/5 części do działki nr 49/9 o pow. 0,0968 ha .
cena wywoławcza wynosi : 19100,00 zł .

Warunki uczestnictwa w przetargu :
1.Wpłata wadium w gotówce do kasy tut. urzędu
w wysokości: -- 2000,00 zł
2.Wadium należy wpłacić do dnia 15.10.2007 r do godz. 14,00 w kasie tut. Urzędu
3.Postąpienie wynosi 200 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2007 r. o godz.1030 .
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Termin uiszczenia ceny nabycia , pomniejszonej o wpłacone wadium ,upływa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
6. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium ,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul.Radzyńska 2 pokój nr 17.
8.Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ,wadium nie podlega zwrotowi ,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
9.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski


Zarządzenie Nr 80/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 12 września 2007 roku.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 października 2007r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- działki niezabudowanej (przeznaczonej bod zabudowę jednorodzinną) nr 113/12 ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 7524 obręb Wydrzno.
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


------------------------
O g ł o s z e n i e


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 80/2007 z dnia
12 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne .

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza
I przetarg nieograniczony ustny na zbycie następujących nieruchomości :

1.Działki niezabudowanej (przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne) nr 113/12 o pow. 0,0900 ha zapisanej w KW 7524 położonej w Wydrznie
cena wywoławcza wynosi :5000,00 zł .
Warunki uczestnictwa w przetargu :
1.Wpłata wadium w gotówce do kasy tut. urzędu
w wysokości: -- 500,00 zł
2.Wadium należy w płacić do dnia 15.10.2007 r do godz. 14,00 w kasie tut. Urzędu
3.Postąpienie wynosi 100 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 październik 2007 r. o godz.1100 .
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
6. Termin uiszczenia ceny nabycia , pomniejszonej o wpłacone wadium ,upływa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
7. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium ,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul .Radzyńska 2 pokój nr 17 .
9.Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ,wadium nie podlega zwrotowi ,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
10.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski

Zarządzenie Nr 81/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 12 września 2007 roku.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 października 2007r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- działki niezabudowanej (przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną) nr 113/11 ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 7524 obręb Wydrzno.
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


------------------------
O g ł o s z e n i e


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 81/2007 z dnia
12 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne .

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza
I przetarg nieograniczony ustny na zbycie następujących nieruchomości :

1.Działki niezabudowanej (przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne) nr 113/11 o pow. 0,0900 ha zapisanej w KW 7524 położonej w Wydrznie
cena wywoławcza wynosi :5000,00 zł .
Warunki uczestnictwa w przetargu :
1.Wpłata wadium w gotówce do kasy tut. urzędu
w wysokości: -- 500,00 zł
2.Wadium należy w płacić do dnia 15.10.2007 r do godz. 14,00 w kasie tut. Urzędu
3.Postąpienie wynosi 100 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2007 r. o godz.1130 .
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
6. Termin uiszczenia ceny nabycia , pomniejszonej o wpłacone wadium ,upływa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
7. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium ,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul .Radzyńska 2 pokój nr 17 .
9.Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ,wadium nie podlega zwrotowi ,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
10.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski

Zarządzenie Nr 82/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 12 września 2007 roku.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 30 października 2007r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- działki niezabudowanej (przeznaczonej bod zabudowę jednorodzinną) nr 113/10 ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 7524 obręb Wydrzno.
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia------------------------
O g ł o s z e n i e


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin nr 82/2007 z dnia
12 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne .

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza
I przetarg nieograniczony ustny na zbycie następujących nieruchomości :

1.Działki niezabudowanej (przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne) nr 113/10 o pow. 0,0900 ha zapisanej w KW 7524 położonej w Wydrznie
cena wywoławcza wynosi :5000,00 zł .
Warunki uczestnictwa w przetargu :
1.Wpłata wadium w gotówce do kasy tut. urzędu
w wysokości: -- 500,00 zł
2.Wadium należy w płacić do dnia 15.10.2007 r do godz. 14,00 w kasie tut. Urzędu
3.Postąpienie wynosi 100 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2007 r. o godz.1200 .
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
5. Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
6. Termin uiszczenia ceny nabycia , pomniejszonej o wpłacone wadium ,upływa najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
7. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium ,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul .Radzyńska 2 pokój nr 17 .
9.Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ,wadium nie podlega zwrotowi ,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
10.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski


Zarządzenie Nr 67/07
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 23 sierpnia 2007 roku.

w sprawie: przeznaczenia do zbycia ,nieruchomość stanowiącą mienie komunalne .


Na podstawie art.25 ust 1i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r .Nr .261 , poz.2603 z późn. zmianami /, w związku z art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U Nr113, poz.984 z póź. zm./


zarządzam
co następuje :

§ 1

Przeznacza się do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w Wydrznie gm. Łasin ,oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 101/1( użytkowanie wieczyste) o powierzchni 0,2100 ha zapisaną w Księdze Wieczystej nr 23738, w formie zbycia użytkowania wieczystego na własność.


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski

Zarządzenie Nr 68/07
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 23 sierpnia 2007 roku.


w sprawie: przeznaczenia do zbycia ,nieruchomość stanowiącą mienie komunalne.

Na podstawie art.25 ust 1i 2 w związku art. 37 ust.2 pkt.1 oraz art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r .Nr .261 , poz.2603/


zarządzam, co następuje

§ 1

Przeznacza się do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną:

- położoną w Łasinie przy ul C. Skłodowskiej 5 ,oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 531 o powierzchni 0,0464 ha zapisaną w Księdze Wieczystej nr 16682.

§ 2


Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski


Zarządzenie Nr 69/07
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 29 sierpnia 2007 roku.

w sprawie: przeznaczenia do zbycia ,nieruchomość stanowiącą mienie komunalne .


Na podstawie art.25 ust 1i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r .Nr .261 , poz.2603 z późn. zmianami /, w związku z art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U Nr113, poz.984 z póź. zm./

zarządzam co następuje :
§ 1

Przeznacza się do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie nieruchomość zabudowaną położoną w Łasinie przy ulicy Konarskiego Łasin ,oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działki
nr 557/11 o powierzchni 0,9975 ha zapisaną w Księdze Wieczystej nr 16975,
nr 557/3 o powierzchni 0,0657 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33685
nr 557/4 o powierzchni 0,0549 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33686
nr 557/5 o powierzchni 0,0737 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33687
nr 557/6 o powierzchni 0,0778 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33688
nr 557/7 o powierzchni 0,0678 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33689
nr 557/8 o powierzchni 0,0543 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33690
nr 557/9 o powierzchni 0,0516 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33691
nr 557/10 o powierzchni 0,0689 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33692
oraz przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie działki :
nr 562/9 o powierzchni 0,7164 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 9512
nr 562/1 o powierzchni 0,0444 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33726
nr 562/2 o powierzchni 0,0375 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33727
nr 562/3 o powierzchni 0,0427 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33728
nr 562/4 o powierzchni 0,0541 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33729
nr 562/5 o powierzchni 0,0373 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33730
nr 562/6 o powierzchni 0,0377 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33731
nr 562/7 o powierzchni 0,0464 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33732
nr 562/8 o powierzchni 0,0437 ha zapisaną w Księdze Wieczyste nr 33733
w formie zbycia użytkowania wieczystego na własność.
§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski

Zarządzenie Nr 56/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 31 lipca 2007 roku.

w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art.25 ust. 1 i 2 oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.261,poz.2603 ze zmianami/.

zarządzam
co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 20 września 2007r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
- działki niezabudowanej częściowo utwardzonej nr 33/16 ,zapisanej w Księdze Wieczystej nr 21008 obręb Stare Błonowo.
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski Zarządzenie Nr 53/07
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 03 lipca 2007 roku.

w sprawie: przeznaczenia do zbycia ,nieruchomość stanowiącą mienie komunalne .


Na podstawie art.25 ust 1i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 37 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r .Nr .261 , poz.2603/, w związku z art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U Nr113, poz.984 z póź. zm./


zarządzam
co następuje :

§ 1

Przeznacza się do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną położoną w Łasinie ul. Dworcowa gm. Łasin ,oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr16/4 (celem powiększenia nieruchomości sąsiedniej budynek należy do Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. ) o powierzchni 0,0080 ha zapisaną w Księdze Wieczystej nr 21373.


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski

Zarządzenie Nr 55/07
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 03 lipca 2007 roku.

w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.


Na podstawie art.25 ust 1i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2004 r .Nr .46 , poz.543z późn. zm./, w związku z art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U Nr113, poz.984 z późn. zm./ i §1 ust.1 uchwały Rady Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 1999 roku Nr VIII/59/99 w sprawie określenia nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.


zarządzam
co następuje :

§ 1

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowaną położone w Wydrznie gm. .Łasin ,oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 113/10 o powierzchni 0,0900 ha ; działka nr 113/11 o powierzchni 0,0900 ha ; działka nr 113/12 o powierzchni 0,0900 ha zapisaną w Księdze Wieczystej nr 7524.§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski

Wytworzył: Andrzej Stachnowicz (15 maja 2008)
Opublikował: Bartosz Żmuda (15 maja 2008, 12:58:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 16956

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij